gallery/srbija_kargo
1. Pri održavanju osovinskih sklopova posebnu pažnju posvetiti:
1) mogućim promenama oblika i sastava na osovinskom sklopu;
2) kvalitetu obrade površina;
3) propisanim merama i dozvolјenim odstupanjima;
4) propisanoj i kvalitetnoj montaži;
5) stanju strukture materijala;
6) propisanom omskom otporu;
7) upotrebi propisanih i kvalitetnih maziva za osovinske i viseće lež

ajeve;
8) kvalitetu zamenskih delova koji se ugrađuju na osovinski sklop.

2. Pri održavanju osovinskih sklopova poštovati dozvolјene granične

vrednosti istrošenja, a ako se utvrdi da je dostignuta granična

vrednost određenog dela, taj deo osovinskog sklopa se popravlјa ili

zamenjuje novim.

3. Ispravnost osovinskih sklopova proverava se pri kontroli

ispravnosti železničkog vozila u toku eksploatacije i u sklopu radova

redovnog održavanja.

4. Pri kontroli ispravnosti železničkog vozila u toku eksploatacije

vizuelno se proverava:
1) istrošenost venca točka;
2) istrošenost bandaža točka;
3) istrošenost površine kotrlјanja i njenog eventualnog oštećenja;
4) učvršćenost bandaža točka;
5) postojanje eventualnih oštećenja ploče točka, bandaža točka

i venca točka;
6) postojanje eventualnih mesta termičkog preopterećenja točka.


5. Kod periodičnih pregleda, osim navedenog u tački 4. ovog priloga,

obavlјa se i merenje profila.

6. Kod svake redovne opravke železničkog vozila vrši se demontaža

osovinskog sklopa i obavlјaju sledeći radovi:
1) odstranjivanje nečistoća, rđe i odmašćivanje;
2) utvrđivanje eventualnih oštećenja na ploči točka, bandažu točka ili

vencu točka;
3) pregled osovinskih rukavaca za kotrlјajuće ležajeve i njihova

kontrolna merenja;
4) pregled učvršćenosti točka na osovini;
5) merenje omskog otpora;
6) pregled osovine metodom bez razaranja;
7) popunjavanje mernih lista;
8) bojenje osovinskog sklopa i nanošenje propisanih oznaka.

7. U sklopu održavanja osovinskih sklopova obavlјaju se pregledi bez

razaranja materijala na ugrađenim ili demontiranim osovinskim

sklopovima.

8. Pregled metodom bez razaranja obavlјa se na:
1) osovini;
2) monoblok točku;
3) ploči točka;
4) bandažu točka.
Pregled osovine metodom bez razaranja obavlјa se kod svake redovne opravke vozila, po posebnom zahtevu lica zaduženog za održavanje ili po preporuci proizvođača.
Pregled ploče točka metodom bez razaranja obavlјa se kad se posumnja da je tokom eksploatacije došlo do pojave grešaka usled povećanja unutrašnjih naprezanja, a zbog mehaničkih oštećenja ili pregrevanja materijala.
Pregled bandaža točka metodom bez razaranja obavlјa se neposredno pre njegove ugradnje na ploču točka i u slučajevima kada se opravdano sumnja da su nastala oštećenja u eksploataciji.
Ako ispitivač metodom bez razaranja posumnja u ispravnost pojedinog dela ili osovinskog sklopa, obavlјa se dodatno ispitivanje od strane drugog ispitivača radi potvrde nalaza prvog ispitivača.

10. Za pouzdan rad signalno-sigurnosnih uređaja i drugih uređaja za bezbednost železničkog saobraćaja, omski otpor osovinskog sklopa mora biti u granicama propisanih vrednosti.
Ispitivanje omskog otpora osovinskog sklopa vrši se merenjem električnog otpora između bandaža točka odnosno venaca točkova, kod neopterećenog
železničkog vozila pri naponu 1,8 do 2 V.
Izmereni otpor osovinskog sklopa mora biti manji od:
1) 0,01 Ω kod novih ugrađenih točkova (kod jednodelnih i dvodelnih točkova);
2) 0,05 Ω kod redovne opravke osovinskog sklopa s točkovima s bandažima;
3) 0,1 Ω kod periodičnih pregleda osovinskih sklopova.

11. Kod svakog otvaranja čeonog poklopca kućišta osovinskog ležaja, u sklopu radova održavanja, vrši se osiguranje i označavanje poklopca na sledeći način:
1) osiguranje svih pričvrsnih vijaka poklopca od samoodvrtanja;
2) plombiranje kao osiguranje od neovlašćenog pristupa osvinskom ležaju;
3) utiskuje se ili na posebnoj pločici ističe datum zadnje opravke i identifikacioni broj ovlašćene radionice.

12. Vanredno održavanje osovinskog sklopa obavlјa se nakon svakog oštećenja osovinskog sklopa i iskliznuća vozila, pri čemu se proverava ima li oštećenja i jesu li dimenzije osovinskog sklopa u granicama dopuštenih odstupanja.

13. Kod održavanja osovinskih sklopova i njegovih delova treba poštovati i odredbe
SRPS EN 13260, SRPS EN 13261, SRPS EN 13262, SRPS EN 13715, UIC 810-1, UIC 810-2 i UIC 812-1.

Održavanje osovinskog sklopa

gallery/merna listastyle="display:block"
data-ad-client="ca-pub-8397578480852372"
data-ad-slot="8267790043"
data-ad-format="auto">